Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Act for Peace!

    
SCI is an independent international sociopolitical organization working to defend human rights through international volunteering cooperation and solidarity projects aimed at establishing a culture of peace.


SCI est une organisation sociopolitique internationale indépendante qui œuvre pour la défense des droits de l'homme par le biais de projets internationaux de coopération volontaire et de solidarité visant à consolider une culture de la paix.


Η SCI είναι μια ανεξάρτητη διεθνής κοινωνικοπολιτική οργάνωση που δρα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω διεθνών εθελοντικών έργων συνεργασίας και αλληλεγγύης με στόχο την εδραίωση του πολιτισμού της ειρήνης.


Click here to get SCI Hellas Annual Report 2019

Click here to get SCI Hellas Annual Report 2018