Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Act for Peace!

    

Privacy Notice

This privacy policy sets out how Kinisi Ethelonton Service Civil International Hellas (SCI Hellas) uses and protects any information that you give SCI Hellas when you use this website (www.sci.gr).

SCI Hellas is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

SCI Hellas may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 25 May 2018.

1. Data collected and specification of purposes

We may collect the following information:

When you visit our site, we may automatically collect information about your computer configuration, such as your browser type, operating system, IP address or ISP domain name as well as about your visits to and use of this website (length of visit and number of page views).

Information that you provide to us for the purpose of subscribing to our email notifications and/or newsletters. This information is only used for the purpose of sending you newsletters and you can opt out at any time.

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

·         Internal record keeping.

·         We may use the information to improve our website.

2. Cookies

Our site does not use cookies

3. Security of your personal data

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

4. Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

5. Policy amendments

We may update this privacy policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page occasionally in order to familiarize yourself with possible changes and to ensure you are happy with them. We will also actively inform you about major policy amendments as they arise.

6. Your rights

You have the right of access, free of charge, to the information about you that we hold, and to have erroneous information corrected. Requests for copies of the information we hold about you must be made in writing, signed, dated and accompanied by a copy of an identification document. Requests will be processed by SCI Hellas within 30 days.

You may withdraw any consent you have previously provided to us, or object at any time on legitimate grounds, to the processing of your personal information. We will comply with your request as soon as possible and within 30 days.

If you would like to exercise these rights, please contact us at info @ sci.gr.

7. How to contact us

If you have any questions or comments about this privacy policy or our treatment of your personal data, or if you would like us to update information we hold about you or your preferences, please write to us by email to info @ sci.gr or by post to:

Service Civil International Hellas (SCI Hellas), Gravias 9-13, Athens 106 78 Greece

8. Your consent to this policy

By using this site, you implicitly agree to accept SCI Hellas's privacy policy. If you register, you explicitly consent to the collection and processing of your personal data according to the terms and principles described in this policy.

The use of this website is governed by Greek law. This privacy policy is subject to the terms of the present and to the relevant provisions of the Greek legislation (Law 4624/2019), the decisions of the Data Protection Authority and European Law (Directive 2002/58 / EC and Reg. GDPR 679/2016).

All disputes relating to or originating from the use of this website shall be exclusively submitted to the courts of Athens, Greece, which will have exclusive jurisdiction in relation to such disputes.

This Policy was last updated on 25 May 2018.

For more information, please consult our Data Protection Policy and Service Civil International’s Data Audit and Compliance Plan.

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σε αυτό το κείμενο περί πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Κίνηση Εθελοντών (SCI Hellas) χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που δίνετε στην SCI Hellas όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (www.sci.gr).

Η SCI Hellas δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι προστατεύεται το απόρρητό σας. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω των οποίων μπορείτε να αναγνωριστείτε μέσω της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, τότε σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η SCI Hellas ενδέχεται να αλλάζει αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αντίστοιχα την σελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. Η πολιτική αυτή ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

1. Συγκέντρωση δεδομένων και προσδιορισμός των σκοπών

Μπορεί να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

§ Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορεί να συλλέξουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του ISP, καθώς και τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (διάρκεια επισκέψεων και αριθμό των προβολών σελίδας).

§ Πληροφορίες που μας παρέχετε για να εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και στα ενημερωτικά δελτία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και μπορείτε να εξαιρεθείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Ζητούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

§ Τήρηση εσωτερικών αρχείων.

§ Χρήση των πληροφοριών για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

2. Cookies

Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί cookies

3. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.

4. Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί/ές και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

5. Τροποποιήσεις πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική απορρήτου από καιρού σε καιρό δημοσιεύοντας νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να ενημερώνεστε για τις πιθανές αλλαγές και να βεβαιωθείτε ότι είστε ευχαριστημένοι/ες με αυτές. Θα σας ενημερώσουμε επίσης ενεργά για τις σημαντικές τροποποιήσεις πολιτικής που προκύπτουν.

6. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς και να διορθώσετε εσφαλμένες πληροφορίες. Aιτήματα για αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, να υπογράφονται, να φέρουν ημερομηνία και να συνοδεύονται από αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας. Τα αιτήματα επεξεργάζεται η SCI Hellas εντός 30 ημερών.

Μπορείτε να αποσύρετε κάθε συγκατάθεση που μας δώσατε προηγουμένως ή να αντιταχθείτε οποτεδήποτε για νόμιμους λόγους στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν και εντός 30 ημερών.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info @ sci.gr

7. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς ή τις προτιμήσεις σας, στείλτε μας το σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info @ sci.gr ή ταχυδρομήστε στη διεύθυνση:

Service Civil International (SCI Hellas), Γραβιάς 9-13, Αθήνα 106 78 Ελλάδα

8. Η συγκατάθεσή σας για αυτήν την πολιτική

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε σιωπηρά με την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου της SCI HELLAS. Αν εγγραφείτε, δηλώνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αυτή η πολιτική απορρήτου υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 2002/58/ΕΚ και Καν. GDPR 679/2016).

Όλες οι διαφορές που αφορούν ή προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα υποβάλλονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με τέτοιες διαφορές.

Η Πολιτική αυτή ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και το Σχέδιο Ελέγχου Δεδομένων και Συμμόρφωσης της Service Civil International.