Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς διοργανώνει στην Ελλάδα και συμμετέχει ως εταίρος στο εξωτερικό σε ποικίλα προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας, διαπολιτισμικής άτυπης εκπαίδευσης και σχετικών υποστηρικτικών σεμιναρίων - εκπαιδεύσεων.

Αυτά είναι:

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.