Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Το όραμα και η αποστολή της SCI

Tο όραμά μας είναι ένας κόσμος της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας για να λύσουν τις συγκρούσεις. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων.

Οι αρχές της SCI


·         Eθελοντισμός - από την άποψη της δράσης, χωρίς επιδίωξη υλικής ανταμοιβής και προς όφελος της κοινωνίας, ως μέθοδος και δήλωση για την κοινωνική αλλαγή. Αυτή η δράση ποτέ δεν υποκαθιστά πληρωμένη εργασία ούτε συμβάλει στο σπάσιμο απεργιών. 

·         Πολιτική της μη βίας - ως αρχή και μέθοδος.

·         Τα ανθρώπινα δικαιώματα – σεβασμός για τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως δηλώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

·         Αλληλεγγύη - διεθνής αλληλεγγύη για έναν δικαιότερο κόσμο και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα.

·         Σεβασμός του περιβάλλοντος – και του οικοσυστήματος του οποίου είμαστε ένα μέρος και από το οποίο εξαρτόμαστε.

·         Ενσωμάτωση - να είναι η οργάνωση ανοικτή και να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που μοιράζονται τους στόχους και τους σκοπούς της, αδιαφορώντας για το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την κοινωνική θέση ή τις πολιτικές απόψεις και οποιουσδήποτε άλλους πιθανούς λόγους διακρίσεων.

·         Ενδυνάμωση - ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να κατανοήσουν και να ενεργήσουν για το μετασχηματισμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δομών που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους σε όλα τα επίπεδα.

·         Συνεργασία - με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλες τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση μαζί, με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, να λύσουν τις συγκρούσεις τους. Οργανώνουμε διεθνή εθελοντικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο επειδή πιστεύουμε ότι η ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εργάζονται από κοινού.                          

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.