Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Σκοπός της SCI

Σκοπός της SCI είναι να προωθήσει την ειρήνη, τη διεθνή κατανόηση και την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Η SCI θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις τους.

Η SCI πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει το σκοπό της με τους ακόλουθους τρόπους:

·         Δρώντας σαν καταλύτης, με ένα πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας για την επίτευξη της αλλαγής μέσα στα άτομα και την κοινωνία.

·         Ενισχύοντας θύματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αδικίας, βίας, και εκείνων που πάσχουν από την πείνα, την ασθένεια ή την καταστροφή του περιβάλλοντός τους.

·         Ανάληψη κατάλληλης μη βίαιης διεθνούς δράσης σε περιπτώσεις έντασης, πολέμου ή κοινωνικής αδικίας

·         Υποστηρίζοντας τη δράση που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής, βασισμένου πάνω στη διεθνή αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση, τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και το σεβασμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

·         Προωθώντας και οργανώνοντας εθελοντικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως μέσο ενθάρρυνσης μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο δουλεύοντας, μαθαίνοντας και ζώντας μαζί.

·         Αναπτύσσοντας την πρωτοβουλία των ανθρώπων να αυτό-οργανωθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους.

·         Μη αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε εργασία που ανταγωνίζεται την πληρωμένη εργασία ή που προκαλεί διάσπαση απεργίας.

·         Επιδιώκοντας την καθιέρωση μιας μη βίαιης διεθνούς εθελοντικής υπηρεσίας ως εναλλακτική λύση στη στρατιωτική θητεία με απώτερο σκοπό την οριστική κατάργησή της.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και πρέπει να ερμηνευθεί υπό την ευρύτερη έννοια.

Η SCI δεν πραγματοποιεί εμπορικές επιχειρήσεις και δεν στοχεύει να παρέχει οποιοδήποτε υλικό πλεονέκτημα για τα μέλη της. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα σχετική με το στόχο της. Μπορεί να συνεργαστεί και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ένωση που συνάδουν με το σκοπό της.

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.